We adviseren je je nieuwe project te starten bij onze partner albelli.nl. Je krijgt tot wel 35% welkomstkorting bij albelli! Is je project nog niet klaar? Je kunt tot uiterlijk 3 oktober nog bij ons bestellen.

Algemene Voorwaarden Afdrukken

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

PhotoBox SAS - Photoways.com / Z.A.C des Perriers / 37-39, rue De Beauce / 78500 Sartrouville. Email: klantendienst@photobox.com.

S.A.S. met een kapitaal van 4.000.000 euro

RCS Versailles 428 703 979

Siret 428 703 979 00057

APE: 7420Z

BTW FR: 07 428703979

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 - Opslag van de digitale beelden

Photobox SAS biedt actieve leden de mogelijkheid om hun digitale foto’s op hun klantaccount te bewaren.

 • Photobox SAS behoudt de mogelijkheid om het gebruik van de opslagdienst te begrenzen om (i) een maximale geheugenruimte op de servers van Photobox SAS toe te kennen voor de hosting van uw inhoud, (ii) het aantal toegangen tot een dienst tijdens een bepaalde periode te beperken (alsook de maximale duur van elke toegang).
 • De mogelijkheid tot foto-opslag wordt uitsluitend aangeboden aan actieve leden, die tenminste éénmaal binnen de voorafgaande 24 maanden op hun persoonlijke account hebben ingelogd. Wanneer de gebruiker binnen in een periode van 24 maanden niet heeft inglogd op zijn of haar account, zullen de opgeslagen foto’s en productontwerpen met de opgeslagen foto’s worden verwijderd en zullen deze niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruikers worden middels e-mail geinformeerd alvorens de klant account inactief is voor 24 maanden en de opgeslagen foto’s verwijderd zullen worden.
 • Belangrijk: PhotoBox SAS raadt gebruikers te allen tijde aan om de op de klantaccount opgegeslagen foto’s ook elders op te slaan, omdat PhotoBox SAS het behoud van de mogelijkheid tot foto-opslag niet kan garanderen.
 • PhotoBox SAS behoudt eveneens het recht om foto's en afbeeldingen aan te passen met als doel het opslag vermogen te verbeteren. Hieronder vallen de vallen de volgende bewerkingen: compresseren van foto's, verkleinen van foto's en formaatconversie. We streven ernaar hierbij voldoende kwaliteit van de foto te behouden, echter kan licht kwaliteitsverlies zichtbaar zijn.
 • Photobox biedt geen waarborgen indien berichten, communicaties of elke andere Inhoud die via de dienst wordt verspreid of meegedeeld, wordt gewist of niet wordt opgeslagen.

Artikel 17 - Gedragscode van leden

 • Alle gebruikers van de sites en/of diensten, al dan niet leden, stemmen ermee in om de site of de aangeboden diensten niet te gebruiken voor het downloaden, bewaren, delen of uitwisselen van illegale inhoud en meer bepaald, voor een gebruik dat indruist tegen de openbare orde, de goede zeden, de strafrechtelijke bepalingen en de rechten van derden.
 • U bent verantwoordelijk voor elke inhoud die u online plaatst.
 • Indien u toegang hebt tot de sites of diensten, erkent en aanvaardt u dat elke openbare of private inhoud die op de site toegankelijk is, de exclusieve verantwoordelijkheid is van de persoon die deze informatie online plaatst, verstuurt, bewaart, deelt en/of uitwisselt. Photobox SAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onwettige of schadelijke inhoud die ze host.
 • U erkent in dat opzicht dat Photobox SAS in geen geval de wettigheid, de kwaliteit en de conformiteit kan verzekeren van de inhoud die beschikbaar is op de site. Photobox SAS (met inbegrip van de directeurs, gevolmachtigden, werknemers, leden en vertegenwoordigers) kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elk rechtstreekse of onrechtstreekse willekeurige vraag met betrekking tot de inhoud die op de site of via de diensten beschikbaar is.
 • U erkent en aanvaardt dat Photobox SAS, in overeenstemming met de wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet genoemd), de inhoud die u online plaatst, onthult om zich te schikken naar de vigerende wetten of indien nodig (i) in het kader van een gerechtelijke procedure, (ii) om de gebruiksvoorwaarden te doen respecteren, (iii) om te reageren op klachten van derden over de schending van hun rechten, of (iv) om de rechten of belangen van Photobox SAS, zijn gebruikers of het publiek te beschermen.
 • U laat Photobox SAS toe om elke inhoud te controleren of te laten controleren door een hier toe tot gemachtigde derde partij, op elk moment en zonder waarschuwing. De personen die betrokken zijn bij de inhoud kunnen zich in dat geval niet beroepen op hun recht op afbeelding.
 • Photobox SAS kan, naar eigen willekeur en zonder vooropzeg, op elk moment beslissen om de inhoud te verwijderen of te verplaatsen of een account te verwijderen indien zou blijken dat deze inhoud indruist tegen de gebruiksvoorwaarden zoals vermeld onder artikel 18, zonder dat deze mogelijkheid kan worden gezien als een plicht van Photobox SAS en onverminderd de aanhangigmaking door de bevoegde wettelijke diensten.

Artikel 18 - Opzegging

 • Photobox SAS heeft het recht om het toegangsrecht dat overeenstemt met uw rekening en uw wachtwoord volledig of gedeeltelijk te beëindigen, lees om uw rekening te schrappen, alsook het recht om elke inhoud op de dienst te verwijderen of te verplaatsen indien de rekening niet meer gebruikt werd gedurende een jaar of indien het gebruik van uw rekening indruist tegen de zeden en/of de openbare orde.
 • Elke opzegging van uw toegang tot de dienst kan worden uitgevoerd binnen een termijn van 15 dagen na de verzending van een gewone e-mail.
 • Photobox SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover wie dan ook voor de opzegging van uw toegang tot de diensten.

Artikel 19 - Cookies

Informatie over het gebruik van cookies

Onze site maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers. Dit helpt ons om u te voorzien van de beste ervaring bij het gebruiken van photobox. Het helpt ons om onze site steeds te verbeteren. Wanneer u onze site bezoekt en uw browser is ingesteld om cookies te accepteren, accepteert u onze cookies.

Een cookie is een klein bestand met letters en nummers dat wordt opgeslagen in uw browser of de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.

Om volledig gebruik te maken van PhotoBox en te profiteren van een aantal gepersonaliseerde functies, zal uw computer, tablet of mobiele telefoon moeten worden ingesteld om cookies te accepteren. De PhotoBox website (net als vele andere shopping websites) werkt niet als cookies worden geblokkeerd.

In onderstaande lijst vindt u de cookies terug die worden gebruikt op Photobox. Er wordt uitgelegd wie de cookies plaatste en met welk doel.

Categorie

Functionaliteit

Partij

Photobox.nl

Doel

Photobox gebruikt deze cookies om een aantal basis functionaliteiten mogelijk te maken: zoals surfen op onze website, producten ontwerpen en bestellen. Voorbeelden hiervan zijn het onthouden van uw login-gegevens, welke producten u hebt toegevoegd aan uw winkelmandje, uw taal voorkeuren. Informatie die verzameld wordt via deze cookies wordt hier enkel voor gebruikt en wordt nooit gedeeld of verkocht aan derden.


Categorie

Absoluut noodzakelijk

Partij

Photobox.nl

Doel

Deze cookies zijn essentieel omdat ze de bezoeker de mogelijkheid geven om op de website te surfen en gebruik te maken van alle functies, zoals het winkelmandje en de betaling biijvoorbeeld. Informatie die verzameld wordt via deze cookies wordt hier enkel voor gebruikt en wordt nooit gedeeld of verkocht aan derden.


Categorie

Performance/Analytics

Partij

Google Analytics, Eulerian

Doel

Google Analytics en Eulerian gebruiken cookies om beter te begrijpen hoe de bezoekers de site gebruiken en eventuele problemen op te sporen. We gebruiken deze informatie om het bestelproces te verbeteren. Deze informatie is anoniem, deze partijen verzamelen geen specifieke informatie en deze informatie wordt niet gedeeld met derden.


Categorie

Performance/Analytics

Partij

ABTasty & Crazy Egg

Doel

Photobox werkt met ABtasty om de optimale gebruikservaring te testen en te vinden. De cookies die worden gebruikt door ABtasty stellen ons in staat te bepalen wat de ervaring van de bezoeker was op onze site, en dit zal ons in staat brengen om deze te verbeteren. De gegevens die verzameld worden via deze cookies zijn anoniem, deze partijen verzamelen geen specifieke gegevens en deze gegevens worden nooit gedeeld of verkocht aan derden.


Categorie

Targeting

Partij

Keyade, Facebook, Google adwords, Bing, Twitter

Doel

Photobox werkt met externe partners om banner reclame weer te geven op geselecteerde websites. Deze cookies helpen ons zicht te hebben op de banners en de gerichtheid van deze campagnes te verbeteren, zodat de meest relevante inhoud wordt weergegeven voor elke bezoeker. De informatie die via deze cookies wordt verzameld is anoniem, deze partij verzamelt geen specifieke gegevens van de klant en het wordt nooit gedeeld met derden.


Categorie

Targeting

Partij

Criteo, Google remarketing, Quantcast, Tradelab

Doel

Photobox werkt met het agentschap om banner reclame te maken op een selectie websites op basis van pagina's die al bekeken werden door bezoekers op photobox. Deze cookies helpen ons om de banner reclame te controleren en te verbeteren zodat we de meest relevante inhoud per bezoeker kunnen weergeven. De gegevens die verzameld worden via deze cookies zijn anoniem, deze partijen verzamelen geen specifieke gegevens en deze gegevens worden nooit gedeeld of verkocht aan derden.


Categorie

Targeting

Partij

Tradedoubler, Tradetracker, Clicktron, Fruzzel

Doel

Cookies worden door 3den zoals gebruikt zodat Photobox aan contractuele verplichtingen kan voldoen zoals het betalen voor een een nieuw lid /klant op Photobox. De gegevens die verzameld worden via deze cookies zijn anoniem, deze partijen verzamelen geen specifieke gegevens en deze gegevens worden nooit gedeeld of verkocht aan derden.


Categorie

Targeting

Partij

Adroll

Doel

Photobox werkt met het agentschap Adroll om banner reclame te maken op een selectie websites op basis van pagina's die al bekeken werden door bezoekers op photobox. Deze cookies helpen ons om de banner reclame te controleren en te verbeteren zodat we de meest relevante inhoud per bezoeker kunnen weergeven. De gegevens die verzameld worden via deze cookies zijn anoniem, deze partijen verzamelen geen specifieke gegevens en deze gegevens worden nooit gedeeld of verkocht aan derden.


Cookies beheren

U kunt cookies blokkeren door uw browser zo in te stellen dat het cookies weigert. Echter, als u de cookies weigert (ook essentiële cookies) is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot sommige pagina's van onze website.

Hoe het werkt:

Google Chrome

 • In de Instellingen, kies 'Toon geavanceerde instellingen' onderaan de pagina.
 • Selecteer de knop 'Instellingen voor inhoud' in de privacy tab.
 • In het bovenste gedeelte van de pagina vindt u uitleg over cookies. U kunt ook cookies die opgeslagen werden wissen.

Mozilla Firefox

 • In de instellingen, kies 'Opties' (MAC gebruikers, ga naar het Firefox menu en selecteer 'voorkeuren')
 • Selecteer het tabblad privacy in het vak opties.
 • Kies, 'aangepaste instellingen gebruiken voor historiek'. De cookies opties verschijnen en u kunt kiezen om hen in-of uit te schakelen door deze aan te vinken.

Internet Explorer 6+

 • In de instellingen, selecteer 'Internet-opties'.
 • Klik op het tabblad Privacy.
 • U krijgt de privacy-instellingen te zien waarmee u het aantal cookies die worden geplaatst kunt controleren: Alle cookies blokkeren, Hoog, Normaal Hoog, Normaal (standaardniveau), Laag en Alle cookies accepteren.

Safari

 • In de Instellingen / Safari-menu, selecteer de optie 'voorkeuren'.
 • Open het tabblad privacy.
 • Selecteer de gewenste optie in het gedeelte 'cookies blokkeren'.

Artikel 20 - Online Geschillenregeling EU

Voor meer informatie over online geschillenregeling van de Europese Commissie bekijk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Word lid van onze gemeenschap

 • Facebook Photobox
 • Instagram Photobox

Veilige betaling

 • mastercard
 • american express
 • paypal
 • visa

Onze merken

 • Photobox
 • Hofmann
 • Poster XXL

  © Photobox 2022, maatschappelijke zetel in Z.A.C des Perriers, 37-39 rue De Beauce, 78500 Sartrouville, Frankrijk.
  Opgelet: dit is onze maatschappelijke zetel en kan dus niet worden gebruikt voor retourzendingen of vragen aan de klantenservice.
  Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid geüpdatet met ingang vanaf 25 mei 2018. v3.1